COMUNICAT DE PRESĂ - 19.12.2016

Activitate de tip Blended Mobility în cadrul proiectului ERASMUS+ KA2, Parteneriat Strategic „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”

     În perioada 10-14 decembrie 2016, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman a fost gazda celei de-a doua activități de tip Blended Mobility în cadrul proiectului „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”, număr de identificare 2015-1-UK01-KA204-013785. La activitate, au participat reprezentanți ai instituției coordonatoare Kilcooley Women’s Centre (Irlanda de Nord) și partenerilor: Inspectoratul Școlar Județean Teleorman (România), Kaleidoscope Entreprise (Anglia), ACDC (România), OZZIPS (Slovacia) și Association of Life Volunteers ALV (Turcia).

     În timpul celor 5 zile ale întâlnirii internaționale, conform agendei și obiectivelor cursului de formare, au fost abordate noțiuni și termeni specifici problematicii mentoratului și ai incluziunii sociale, urmărindu-se dezvoltarea competențelor și abilităților de mentor comunitar ale participanților. În vederea promovării exemplelor de bună practică, au fost organizate vizite la Centrul Școlar de Educație incluzivă Alexandria și la Școala Gimnazială Conțești. Activitățile propuse au urmărit prezentarea unor grupuri vulnerabile care vor putea beneficia de practicile de mentorat: imigranți/emigranți, copii cu nevoi educaționale speciale, tineri și elevi de etnie romă.

     Agenda reuniunii a inclus și analiza activităților și documentelor care au fost depuse pentru raportarea intermediară, stabilirea sarcinilor de lucru ale fiecărui partener pentru perioada următoare, proiectarea documentelor necesare activității de formare până la următoarea activitate de tip Blended Mobility, care va fi organizată în Bangor, Irlanda de Nord, în luna ianuarie 2017.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 07.10.2016

     Astăzi, 7 octombrie 2016, s-a încheiat etapa de verificare a dosarelor candidaților înscriși la Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar.

     La nivelul județului Teleorman, situația se prezintă astfel:

  • Număr de cereri depuse: 163;
  • Număr de candidați înscriși: 148;
  • Număr de cereri validate: 148;
  • Număr de cereri respinse: 15.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 03.10.2016

     Potrivit prevederilor OMENCȘ Nr. 4577 / 20.07.2016, în data de 5 octombrie 2016, unitățile de învățământ vor marca Ziua Internațională a Educației prin manifestări specifice, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei școli.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 09.09.2016

     În data 12.09.2016, începând cu ora 9:00, în toate unitățile de învățământ din județ, va avea loc festivitatea de  deschidere a anului școlar 2016-2017.

     Învităm toți partenerii implicați în educație să fie alături de noi în această zi deosebită, iar elevilor și colegilor profesori le urăm mult succes în noul an școlar!

BIROUL DE PRESĂ

Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al C.C.D. 2016

 Anunț 09.09.2016 - dată desfășurare concurs I.S.G.A./director C.C.D.

 

 


Anunț 19.08.2016 - concurs inspector școlar general adjunct și director C.C.D.

 

 


ANUNȚ - referitor la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic

     Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea unei funcții de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și a funcției vacante de director al Casei Corpului Didactic Teleorman.

     Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/2011, cu modificările și completările ulterioare.

     La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

a) este membru al corpului național de experți în managementul educațional;
b) este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;
c) este personal didactic titular în învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor;
d) are o vechime în învățământ preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care 5 în ultimii 10 ani;
e) a obținut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent;
f) are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea universității sau a organului de conducere al instanței în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs;
g) nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
h) este apt din punct de vedere medical pentru îndelinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
i) la data susținerii concursului nu a îndeplinit vârsta standard de pensionare.

     Candidații depun dosar de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/2011, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 22 august – 4 septembrie 2016, la sediul inspectoratului școlar pentru a/ale cărui funcție/funcții de inspector școlar general adjunct și director al casei corpului didactic candidează.

    Probele de concurs se vor desfășura în perioada 19 septembrie – 5 octombrie 2016 la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

     Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declarația pe proprie răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar general adjunct și de director al casei corpului didactic, precum și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează atât la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cât și la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman.

     Informații suplimentare se pot obține de la nr. de telefon 0247 312 712, în perioada 22.08.2016-04.09.2016, între orele 8:00-16:30.


INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
prof. Valeria GHERGHE

 

 


Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0247/312712.
PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 22 august - 4 septembrie 2016

Luni - Joi: 8:00 - 16:30
Vineri: 8:00 - 14:00

Duminică: 10:00 - 12:00


Model de certificat medical