Comunicat de presă - 15.01.2018

     Conform rezultatelor finale ale procesului de selecție a candidaturilor depuse în cadrul Apelului de propuneri 2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman este beneficiarul a două proiecte de parteneriat strategic KA2 finanţate de Comisia Europeană prin programul ERASMUS+ 2014-2020:

 • IMPROVING TEACHERS’ COMPETENCIES BY SHARING EXPERIENCES BETWEEN EU PARTNERS TEACHCOM, coordonat de Karaman Il Milli Egitim Müdürlügü (Turcia), cu numărul de referință european 2017-1-TR01-KA201-046625, având ca parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Teleorman (România), Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria, Teleorman (România), Nafarroako Ikastolen Elkartea (Spania), Erentzun Ikastola S. Coop. (Spania), UAB (Lituania), Kaunas A. Pushkin gimnazium (Lituania), Karamanoglu Mehmetbey Ilkokulu (Turcia), Karaman Piri Reis Ilkokulu (Turcia), Siyasher Ortaokulu (Turcia);
 • OUTSIDE THE CLASSROOMS: EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES, coordonat de Sivas Provincial Directorate of National Education / SİVAS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Turcia), cu numărul de referință european 2017-1-TR01-KA201-046757, având ca parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Teleorman (România), Daugavpils city municipal institution (Letonia), PLAYING (Grecia), Regione Molise (Italia).

     Proiectele se vor derula pe o perioadă de 2 ani (2017-2019).

Biroul de presă

COMUNICAT DE PRESĂ - 04.12.2017

     Ca urmare a producerii evenimentului de la Școala Gimnazială Poroschia, județul Teleorman, reprezentat de agresarea verbală și fizică a unui cadru didactic de către elevi din clasa a VIII-a în timpul unei ore de curs (disciplina Cultură civică), în data de 28.11.2017, acțiune înregistrată video (cu telefonul mobil) și transmisă în mediul virtual - rețele de socializare, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman s-a constituit o comisie de cercetare, formată din inspectori școlari și directorul CJRAE Teleorman.

     Comisia de cercetare s-a deplasat la unitatea de învățământ în data de 04.12.2017, în vederea cercetării condițiilor în care s-a desfășurat evenimentul mai sus menționat, a cauzelor care au generat un astfel de comportament și pentru stabilirea măsurilor legale care se impun, astfel încât un asemenea act de violență în școală să nu se mai repete.

     La unitatea de învățământ au fost convocați de către directorul unității de învățământ: elevii clasei a VIII-a, părinții elevilor respectivi, cadrele didactice care fac parte din consiliul clasei. Comisia de cercetare a purtat discuții  frontale, în grupuri mici și individuale cu elevii, cu părinții și cu profesorii clasei; au fost luate declarații scrise de la cei implicați și s-au analizat  documente școlare (catalogul clasei și portofoliul dirigintelui clasei); s-au purtat de asemenea discuții și a fost consiliat cadrul didactic asupra căruia s-a manifestat actul de violență verbală și fizică.

     Comisia de cercetare a stabilit următoarele măsuri:

 • constituirea, la nivelul unității de învățământ, a unei comisii de cercetare a evenimentului și de sancționare disciplinară, conform faptelor constatate;
 • analizarea  evenimentului produs la nivelul clasei a VIII-a în Consiliul Profesoral;
 • aplicarea prevederilor Legii educației naționale, Legea nr. 1 /2011, cu modificările și completările ulterioare, ale ROFUIP și ale statutului elevilor privind sancționarea disciplinară a elevilor, conform gravității faptelor săvârșite;
 • desfășurarea activităților de consiliere a tuturor elevilor din clasa  a VIII-a de către specialiști CJRAE;
 • creșterea numărului de programe educaționale în colaborare cu toți partenerii educaționali (de exemplu, Poliție, Biserică, Cabinetul Medical, etc.);
 • creșterea numărului de activități de consiliere colectivă și individuală desfășurate cu participarea specialiștilor CJRAE;
 • monitorizarea permanentă a clasei de către director/o comisie constituită prin decizia directorului în acest scop;
 • creșterea numărului de asistențe la clasă desfășurate de către directorul unității/responsabilii comisiilor metodice/coordonatorul CEAC;
 • consilierea d-rei profesoare privind comportamentul în clasa de elevi și managementul clasei;
 • îndrumarea d-rei profesoare pentru participarea la cursuri de formare continuă, în special în domeniile metodicii și didacticii disciplinei;
 • informare lunară către Inspectoratul Școlar Județean Teleorman referitoare la modul de aplicare a măsurilor/recomandărilor Inspectoratului Școlar Județean Teleorman cu privire la soluționarea situației de fapt și a eventualelor situații similare, ulterioare;
 • monitorizarea modului de desfășurarea  a orelor de cultură civică de către reprezentanți ai inspectoratului școlar (inspector școlar pentru științe socio-umane/metodiști);
 • prioritate în monitorizarea unității de învățământ prin inspecții tematice.

     În urma desfășurării activități de cercetare desfășurată de către comisia constituită la nivelul unității de învățământ, a activității Consiliului clasei și a acțiunii Consiliului Profesoral al unității de învățământ, din data de 04.12.2017, pentru săvârșirea actului de violență fizică și verbală asupra unui cadru didactic de către elevii din clasa a VIII-a, s-au stabilit următoarele sancțiuni:

a.  mustrare scrisă, conform prevederilor capitolului IV, art. 16, alin. (4), lit. b din Statutul Elevului, pentru cei trei elevi implicați direct în actul de agresiune și scăderea mediei la purtare la 4 (patru);

b. observație individuală, conform prevederilor capitolului IV, art. 16, alin. (4), lit. a din Statutul Elevului pentru ceilalți elevi prezenți în sala de clasă în momentul săvârșirii actului de violență  și care au avut o atitudine pasivă.
 
     Sancțiunile vor fi însoțite de consiliere individuală și de grup.

     Având în vedere evenimentele petrecute, gravitatea acestora și actualul statut al elevului, Inspectoratul Școlar Județean consideră oportună organizarea unei dezbateri pentru stabilirea unor propuneri legislative care să aducă sancțiuni mai aspre față de astfel de acte reprobabile.

BIROUL DE PRESĂ

Informare privind școlarizarea la învățământul profesional și la învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019

     Prin Ordonanța de Urgență nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011, a fost introdus învățământul dual, formă de organizare a învățământului profesional și tehnic. Învățământul dual se organizează la inițiativa și la solicitarea operatorilor economici interesați în baza unui contract de parteneriat încheiat între operatorul economic/asociații de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară.

     Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin O.M.E.N. nr. 3554/29.03.2017, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 232 din 5 aprilie 2017. Contractul de pregătire practică în învățământul dual și certificatul de pregătire practică în învățământul dual se regăsesc în Anexele 1 și 2 la O.M.E.N. nr. 4798/31.08.2017 privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învățământul dual.

     Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5033/29.08.2016, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 856/27.10.2016.

     Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 se regăsesc în Anexele 1 și 2 la O.M.E.N. nr. 4795/31.08.2017 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019.

     Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019 se regăsește în Anexa nr. 1 la O.M.E.N. nr. 5360/16.10.2017 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială, a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional.

     În vederea informării privind școlarizarea la învățământul profesional și la învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019, puteți consulta cele cinci ordine cu anexele aferente, la adresa:

http://isjtr.ro/domeniul-curriculum-si-inspectie-scolara/invatamant-profesional-si-tehnic.html

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 16.10.2017

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează joi, 19 octombrie 2017, ora 10,30 în amfiteatrul Colegiului Național „Al. I. Cuza” din Alexandria consfătuirea anuală cu directorii unităților de învățământ având pe ordinea de zi:

 • Raportul privind starea învățământului pentru anul școlar 2016-2017;
 • Planul managerial pentru anul școlar 2017-2018;
 • Raportul de activitate și oferta Casei Corpului Didactic Teleorman;
 • Raportul de activitate al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman pentru anul școlar 2016-2017.

BIROUL DE PRESĂ

Eveniment de multiplicare din cadrul proiectului ERASMUS+ KA2, Parteneriat Strategic „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”

     În data de 25.09.2017, la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, reprezentați ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman au realizat o activitate de diseminare în cadrul proiectului „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”, număr de identificare 2015-1-UK01-KA204-013785.

     La evenimentul de multiplicare propus, au participat directori și consilieri educativi/responsabili pentru proiecte și programe educaționale din 25 de unități de învățământ (școli gimnaziale și licee), reprezentanţi ai Casei Corpului Didactic Teleorman şi ai Palatului Copiilor Alexandria.

     Proiectul, finanţat de Comisia Europeană prin intermediul Agenţiei Naţionale a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, în cadrul programului ERASMUS+ 2014-2020 a fost derulat în perioada 1 octombrie 2015 – 30 septembrie 2017. Instituția coordonatoare a proiectului, Kilcooley Women’s Centre (Irlanda de Nord), a colaborat cu parteneri din România, Anglia, Turcia şi Slovacia pe parcursul celor doi ani de proiect, desfăşurând activităţi care au vizat atingerea obiectivelor propuse şi obţinerea rezultatelor intelectuale stabilite iniţial; acestea din urmă s-au concretizat în următoarele produse: profilul unui mentor comunitar, o curriculă de formare adaptată profilului profesional comun al mentorului comunitar pentru incluziune socială, un suport de curs incluzând trei module de formare pe tema mentoratului comunitar, un ghid de bune practici în care au fost incluse experiențele de învățare ale participanților la proiect și un material video referitor la provocările mentoratului comunitar în țările partenere.