Olimpiada pentru elevii din mediul rural „Universul cunoașterii prin lectură” (cls. V-VIII), etapa județeană, 2023 - Rezultate finale etapa județeană

Rezultatele finale, după contestații, la etapa județeană, susținută pe 1 aprilie 2023

Olimpiada pentru elevii din mediul rural „Universul cunoașterii prin lectură” (cls. V-VIII), etapa județeană, 2023

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei pentru elevii din mediul rural „Universul cunoașterii prin lectură” (cls. V-VIII)

     Etapa județeană a  Olimpiadei pentru elevii din mediul rural „Universul cunoașterii prin lectură” (cls. V-VIII) se va desfășura în data de 01 aprilie 2023, conform Calendarului olimpiadelor naţionale şcolare – 2023,  nr. 24347/ 19.01.2023, la Școala Gimnazială 'I.Gh. Duca' Țigănești, începând cu ora 10.

     Accesul elevilor în săli  se va face în intervalul 9:00 – 9:30.

     Etapa județeană a Olimpiadei pentru elevii din mediul rural „Universul cunoașterii prin lectură” (cls. V-VIII), se desfășoară în conformitate cu:

 • OMEN nr. 3015/08.01.2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4203/30.07.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare;
 • Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei pentru elevii din mediul rural „Universul cunoașterii prin lectură” (cls. V-VIII), nr. 26367/22.03.2023;
 • Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare - 2023 nr. 24347/19.01.2023.

Probele olimpiadei și structura subiectelor

 • Art.9 (1) Punctajul maxim pentru proba scrisă, la toate etapele Olimpiadei, este de 100 de puncte.
 • Art.10 (1) La toate etapele Olimpiadei, timpul de lucru pentru proba scrisă este de două ore.
 • Art.11 Structura subiectelor și punctajele aferente pentru proba scrisă de la etapele Olimpiadei, precum și tema portofoliului vor fi comunicate anual. Pentru anul școlar 2022-2023 sunt prezentate în Anexa la prezentul Regulament.

PROBA SCRISĂ

     La etapele ANTERIOARE ETAPEI NAȚIONALE, subiectele de la proba scrisă au următoarea structură și punctajul distribuit astfel:

 • Partea I – cinci itemi prin care se evaluează competențele specifice la limba și literatura română. Textul-suport este literar, selectat cu respectarea particularităților de vârstă ale elevilor și a programei școlare la fiecare clasă; 20 de puncte (câte 4 puncte pentru fiecare item).
 • Partea a II-a - cinci itemi prin care se evaluează universul cunoașterii la nivel de cultură generală. Textul-suport este nonficțional(nonliterar), în conformitate cu programa școlară; 20 de puncte (câte 4 puncte pentru fiecare item).
 • Partea a III-a – șase itemi prin care se evaluează competențele deținute de elevi privind scrierea despre textul literar, scrierea despre textul nonliterar și scrierea imaginativă. Primii patru itemi vizează competența de receptare a mesajului scris (textul-suport ficțional/nonficțional), iar următorii doi itemi vizează competența de producere de text (ficțional sau nonficțional). Prin identificarea și prelucrarea informațiilor din textele-suport, elevii vor răspunde la întrebări de logică și cultură generală, în acord cu programele școlare, dar și cu particularitățile de vârstă, după modelul testărilor internaționale; 50 de puncte (câte 5 puncte pentru fiecare dintre primii patru itemi și câte 15 puncte pentru fiecare dintre ultimii doi itemi).
 • Se acordă 10 puncte din oficiu. Total – 100 de puncte.

Norma de reprezentare

 • Art.5 (1) La etapa națională, din fiecare județ va participa câte un echipaj alcătuit din patru elevi (câte un elev pentru fiecare clasă gimnazială, primul din ierahia clasei la care a concurat, stabilită în urma etapei județene a olimpiadei).
 • Art.5 (2) În vederea alcătuirii echipajului reprezentativ al județului, pentru a participa la etapa naţională a olimpiadei, participanţii trebuie să obţină un punctaj cel puţin egal cu 50 de puncte.

Olimpiada națională „Lectura ca abilitate de viață”, clasele V-XII, 2023 - Rezultate finale etapa județeană

Rezultatele finale, după contestații, la etapa județeană, susținută pe 25 martie 2023

Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” 2023

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei naționale „Lectura ca abilitate de viață” - clasele V-XII

 • Data și locația de desfășurare: 25.03.2023 - Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiori de Vede
 • Accesul elevilor în sălile de concurs va fi permis până la ora 9:30
 • Proba scrisă va începe la ora 10:00 și va avea o durată de 3 ore

     Etapa județeană a Olimpiadei naționale „Lectura ca abilitate de viață”– clasele V-XII, se desfășoară în conformitate cu:

 • OMEN nr. 3015/08.01.2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4203/30.07.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei naționale „Lectura ca abilitate de viață” - clasele V-XII, nr. 71LIF/16.02.2023;
 • Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare-2023 nr. 24347/19.01.2023.


CRITERIILE DE CALIFICARE - ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI NAȚIONALE „LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ”– CLASELE V-XII, 2023

 • Art.6 alin (7) La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, Comisia de organizare, evaluare și de soluţionare a contestaţiilor stabilește criteriile specifice de departajare în cazul egalității de puncte între candidații aflați pe primul loc în vederea calificării la etapa națională și le afișează.
 • Art.6 alin (8) Calificarea la etapa superioară a competiției este condiționată de obținerea a minimum 50 de puncte.

EVALUAREA
 - Art.20 alin (1) Rezultatele elevilor se apreciază cu punctaje cuprinse între:

 • 0 și 60 – la etapele anterioare etapei naționale;
 • 0 și 100 – la etapa națională a concursului (proba A – 0 și 60; proba B – 0 și 40).

- Art.20 alin (2) Nu se acordă puncte din oficiu

NORMA DE REPREZENTARE

 • Art.7 alin (1) La etapa naţională a Olimpiadei, participă câte un elev/nivel din fiecare județ/sector al municipiului București, primul în ierarhia nivelului la care a concurat, cu respectarea punctajului minim prevăzut de regulament.
 • Art.7 alin (2) În plus, vor participa câte 23 de elevi/nivel, care vor fi nominalizați de către Comisia Centrală, pe lista destinată locurilor suplimentare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform clasamentului naţional realizat pe baza situațiilor transmise de către comisiile județene/a municipiului București de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor, după finalizarea etapei judeţene/a sectoarelor municipiului Bucureşti şi calificarea participanţilor pe locurile prevăzute la art. 15 alin. (3) din Metodologia-cadru, indiferent de județul de proveniență.
 • Art.7 alin (3) Pentru a participa la etapa naţională a Olimpiadei, participanţii trebuie să obţină la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București un rezultat de cel puţin 50 de puncte.

Olimpiada națională de limba și literatura română, etapa județeană 2023

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei naționale de limba și literatura română

     Având în vedere calendarul olimpiadelor naţionale şcolare - 2023  nr. 24347/ 19.01.2023, etapa județeană a  OLIMPIADEI NAȚIONALE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ - liceu și gimnaziu - are loc în data de 4 martie 2023, ora 10.00, în următoarele centre de concurs:

 • liceu - Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria
 • gimnaziu - Școala Gimnazială „Mihai Viteazul ” Alexandria

    Accesul elevilor în sală va fi în intervalul 9:00-9:30 și se va face pe baza carnetelor de elev vizate la zi, cărților de identitate/certificatelor de naștere.

     OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

 • OMEN nr. 3015/08.01.2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4203/30.07.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare;
 • Regulamentul specific privind organizarea și desfăşurarea olimpiadei naționale de limba și literatura română – clasele V-VIII– nr. 25006/07.02.2023;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfășurarea olimpiadei naționale de limba şi literatura română - clasele  IX—XII - Nr. 25007/07.02.2023.

     Criteriile privind calificarea elevilor pentru etapa națională sunt prevăzute în art.5, alin. (1)-(4) din regulamentele specifice menționate  mai sus.