Precizări pentru Etapa a III-a de repartizare

     Repartizarea candidaţilor în a III-a etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2013-2014, se va face în data de 06 septembrie 2013, de către Comisia de admitere județeană.

     La această etapă pot participa candidații din seria curentă, precum și cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2013-2014 și care, în conformitate cu art. 55, alin (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, O.M.E.C.T.S. nr. 5608/31.08.2012 şi Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014:

  • nu s-au înscris la unitățile de învățământ liceal la care au fost repartizați;
  • nu au participat la cele două etape de admitere;
  • și-au încheiat situația școlară ulterior desfășurării etapelor de admitere.


     Înscrierea pentru această etapă se va face în perioada 01 - 04 septembrie 2013, la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, de către părintele/tutorele candidatului.

     Candidații trebuie să prezinte la înscriere un dosar cuprinzând următoarele acte precizate la art. 53, alin (2), din Anexa la OMECTS nr. 4802 din 31.08.2010:

  • cererea de înscriere;
  • cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată;
  • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
  • foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  • fişa medicală.


     De asemenea, dosarul va conține și FIȘA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ȘCOLAR 2013-2014, semnată și ștamplilată de directorul unității de învățământ absolvite, în care să fie completate datele personale ale candidatului, codul unității de învățământ, media de absolvire a claselor V - VIII, media de admitere, notele și media generală obținută la Evaluarea Națională (unde este cazul).

REPARTIZAREA SE VA FACE PE LOCURILE RĂMASE LIBERE

Etapa II de repartizare computerizată 2013

     Pe site-ul oficial M.E.N., la adresa http://admitere.edu.ro/ au fost publicate rezultalele Etapei II de repartizare computerizată.


Admiterea în învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă, an şcolar 2013-2014

     Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şolar 2013-2014 inclusiv, se face în perioada 23-24 iulie 2013 la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman.

     Repartizarea candidaţilor va avea loc în şedinţă publică, în data de 25 iulie 2013, la Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul” din Alexandria, începând cu ora 10.00.

Etapa a II-a de repartizare computerizată

     Centrul unic de înscriere pentru elevii proveniţi de la unităţi şcolare din judeţul Teleorman, precum şi Centrul special de înscriere pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe, pentru etapa a II-a de admitere computerizată, vor funcţiona la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” din Alexandria, str. Carpaţi, nr. 15 (lângă Inspectoratul Şcolar), tel. 0247.312.249.


     Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii, se face în perioada 17-22 iulie 2013.

Etapa I de repartizare computerizată 2013

     Pe site-ul oficial M.E.N., la adresa http://admitere.edu.ro/ au fost publicate rezultalele Etapei I de repartizare computerizată.