Organizarea selecției pentru constituirea corpului de metodiști - an școlar 2022-2023

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA CADRELOR DIDACTICE ÎN VEDEREA CONSTITUIRII CORPULUI DE METODIȘTI AN ȘCOLAR 2022-2023


     În perioada 26.09.2022-07.10.2022 Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează selecția cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodiști, pentru anul școlar 2022-2023, în acord cu precizările Adresei ME nr. 4700/DGMRURS/22.09.2022.

     Selecția se va realiza în baza Procedurii operaţionale privind selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodişti ai Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman nr. 28/26.09.2022, aprobată în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman, conform Criteriilor de selecție.

     Etapele organizării și desfășurării selecției profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Teleorman se vor derula în concordanța cu Calendarul de selecție.

Depunerea dosarelor de înscriere

     În anul școlar 2022-2023, înscrierea candidaților se va face prin depunerea de către directorul/delegatul unității de învățământ a dosarelor, cu adresă de înaintare, și înregistrarea acestora la secretariatul ISJ Teleorman, în perioada anunțată. Vor participa la selecție numai candidații ale căror dosare întrunesc integral condițiile din prezenta procedură.

Documentele aferente pentru participarea la concursul de selecție sunt următoarele:

 • cererea de înscriere (redactată după modelul din Anexa nr. 2);
 • adeverință cuprinzând calificativele obţinute de cadrul didactic în ultimii 5 ani şcolari, în original, eliberată de unitatea de învăţământ (redactată după modelul din Anexa nr. 3);
 • adeverință de vechime la catedră, în specialitate, în original, eliberată de unitatea de învăţământ (redactată după modelul din Anexa nr. 4);
 • dovada experienței în desfășurarea de activități didactice în sistem blended learning sau on-line, în anii școlari 2019-2020, 2020-2021 și 2021-2022, a unor activități de tip metodic certificată de conducerea unității de învățământ;
 • recomandarea Consiliului profesoral al unității de învățământ unde cadrul didactic își desfășoară activitatea;
 • recomandarea inspectorului şcolar pentru activităţi extraşcolare sau a inspectorului pentru proiecte educaţionale - pentru cadrele didactice care doresc să devină metodiști pentru activităţi extraşcolare sau pentru proiecte educaţionale;
 • dovada absolvirii cursurilor de formare continuă din cadrul unuia dintre următoarele proiecte ale Ministerului Educației: Programul de Reformă a Educației Timpurii (PRET), Programul pentru Educație Timpurie Incluzivă (PETI) și proiectul Educație Incluzivă și de Calitate (ETIC) – pentru cadrele didactice care doresc să devină metodiști pentru educator-puericultor;
 • copii ale următoarelor documente:

     - acte de studii (diploma de studii, foaia matricolă, certificat/adeverință de absolvire a modulului pedagogic);
     - carte de identitate, certificat de naștere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;
     - actul de titularizare într-o unitate de învăţământ preuniversitar;
     - adeverințe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/a titlului științific de doctor;
     - adeverințe/certificate/diplome prin care candidatul face dovada acumulării a 90 de credite profesionale transferabile în ultimul ciclu complet de 5 (cinci) ani de la data promovării examenului de definitivare în învățământ;

 • declarație pe propria răspundere (Anexa 9);
 • scrisoare de intenție.


ERATĂ: În TABELUL cu rezultatele obținute la concursul pentru selecția în funcția de profesor metodist pentru anul școlar 2022-2023, în conformitate cu Adresa ME nr. 4700/DGMRURS/22.09.2022, la poziția 102, în coloana Statut se modifică din Respins în Neevaluat


Procedura operațională de selecție

 

 


Organizarea selecției pentru constituirea corpului de metodiști - an școlar 2021-2022

     În acord cu precizările Adresei M.E. 33207/21.09.2021, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță organizarea selecției pentru constituirea corpului de metodiști, pentru anul școlar 2021-2022.

     Selecția se va realiza în baza Procedurii operaţionale privind selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodişti ai Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman nr. 11753/23.09.2021, aprobată în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman, conform Criteriilor de selecție.

     Etapele organizării și desfășurării selecției profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Teleorman se vor derula în concordanța cu Calendarul de selecție.     Având în vedere prevederile Adresei Ministerului Educației nr. 33207/21.09.2021, pct. e) „persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control nu pot fi și metodiști ai inspectoratului școlar pe durata exercitării funcției. Prin excepție, persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control și care au specialități pentru care resursa umană la nivelul județului/Municipiului București este deficitară numeric, pot exercita atribuții de metodist”, vă comunicăm că, în perioada 04-05.10.2021 (până la ora 14.00), persoanele interesate pot transmite on-line (de pe adresa de urgență a școlii) dosarele (documente scanate într-un singur document pdf.), la adresa de e-mail a inspectorului care coordonează disciplina/ domeniul/specialitatea ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). Persoanele care ocupă funcții de conducere și care au dosarele deja depuse vor transmite o cerere prin care solicită evaluarea dosarului în această etapă.

     Afişarea rezultatelor finale ale selecţiei profesorilor metodişti ai IŞJ Teleorman și validarea acestora în Consiliul de Administrație al ISJ Teleorman vor avea loc în data de 06.10.2021.


Anunț de selecție

 

 


Procedura operațională de selecție

 

 


Criterii de selecție

 

 

PRECIZĂRI

 • În concordanță cu prevederile Adresei Ministerului Educației nr. 33207/21.09.2021, pct. e) „persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control nu pot fi și metodiști ai inspectoratului școlar pe durata exercitării funcției. Prin excepție, persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control și care au specialități pentru care resursa umană la nivelul județului/Municipiului București este deficitară numeric, pot exercita atribuții de metodist.”

Calendarul de selecție

 

 


Număr locuri pe discipline

 

 

ERATĂ: În TABELUL cu rezultatele obținute la concursul pentru selecția în funcția de profesor metodist pentru anul școlar 2021-2022, în conformitate cu Procedura operațională Nr. 11753/23.09.2021, după poziția 70 se introduce următorul conținut:

Rotaru Carmen Constanța
Școala Gimnazială ”Alexandru Depărățeanu” Roșiori de Vede
Matematică
89
Promovat
~~


ERATĂ:
     La punctul e) din Criteriile de selecție și din P.O. nr. 11753/23.09.2021 (p. 8), anii pentru care se cere dovedită experiența în activități didactice desfășurate în sistem blended learning sau online sunt: 2019-2020 și 2020-2021.

Calendar completare dosare definitivat/grade didactice an școlar 2020-2021

DEFINITIVAT

 • Completarea dosarelor: 07.06 - 18.06.2021
 • Validarea datelor de înscriere din aplicația electronica de către candidați: 18.06.2021

     Documentele necesare completării dosarelor, sunt prevăzute în Ordinul nr. 5434/2020 Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, Art. 12, alin (1).

GRADUL DIDACTIC II – sesiunea 2021

 • Completarea dosarelor: până la 18.06.2021

     Documentele necesare completării dosarelor, sunt prevăzute în OMECTS nr. 5561/2011 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, Art. 12, alin (1), lit. b, cu modificările și completările ulterioare.

Listă echivalare conform OMECTS 5553/2011

     Tabel nominal cu cadrele didactice din jud. Teleorman care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, conform OMECTS nr. 5553/2011

Organizarea selecției pentru constituirea corpului de metodiști - an școlar 2020-2021

     În acord cu precizările Adresei MEC nr. 6098/DGIP/10.09.2020, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță organizarea selecției pentru constituirea corpului de metodiști, pentru anul școlar 2020-2021.

     Selecția se va realiza în baza Procedurii operaţionale privind selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodişti ai Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman nr. 9257/18.09.2020, aprobată în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman, conform Criteriilor de selecție.

     Etapele organizării și desfășurării selecției profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Teleorman se vor derula în concordanța cu Calendarul de selecție.


Procedura operațională de selecție

 

 


Criterii de selecție

 

 


Calendarul de selecție

 

 


Număr locuri pe discipline

 

 ERATĂ:

 • La poziția 70 din tabelul cu rezultate, rubrica ”Observații” se va modifica și va avea următorul conținut: ”Nu poate fi metodist I.Ș.J. TR pe durata exercitării mandatului de director adjunct”
 • La poziția 86 din tabelul cu rezultate, rubrica ”Observații” se va modifica și nu va mai avea următorul conținut: ”Nu poate fi metodist I.Ș.J. TR pe durata exercitării mandatului de director”.