Modificări și completări la Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar

     Vă informăm că Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5561/07.10.2011, a fost modificată și completată prin O.M.E.N. nr. 3240/26.03.2014, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 340/08.05.2014, partea I.

     O.M.E.N. 3240 se aplică pentru inspecțiile efectuate după publicarea acestuia în M.O.

O.M.E.N. nr. 3240/26.03.2014

 

 


Anexe la O.M.E.N. nr. 3240/26.03.2014

Înscrieri definitivat - anul școlar 2013-2014

     În perioada 15-25 noiembrie 2013 se fac înscrieri pentru examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2014.

     Adresa de înaintare valabilă este cea postată pe site pentru gradele didactice II și I.


Calendar

 

 


Cerere de înscriere

 

 


Fișă de înscriere

 

 


Documente necesare înscrierii

Echivalări ECTS/SECT, sesiunea 2013-2014

     În perioada 21 octombrie – 20 noiembrie 2013 se depun dosare pentru echivalarea studiilor conform OMECTS nr. 5553/2011

În atenţia directorilor şi cadrelor didactice!

     Urmare a OMEN nr. 5211/08.10.2013, pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, cadrele didactice pot depune la IŞJ Teleorman – Dezvoltarea resursei umane dosarul în vederea obţinerii echivalării studiilor, respectând Calendarul din Anexa 1.   

Precizări privind ridicarea certificatului pentru acordarea gradului didactic I, seria 2011-2013, Universitatea din București

În atenţia cadrelor didactice înscrise la gradul didactic I, seria 2011-2013

     Urmare adresei nr. 20739/27.09.2013 transmisă de Universitatea din București, Direcția Generală Secretariat, Biroul Perfecționare, vă informăm următoarele:

  • candidații declarați admis își vor ridica, personal, certificatul de acordare a gradului didactic I de la Direcția Generală Secretariat a Universității din București – Biroul Perfecționare (camera 309), pe baza Cărții de Identitate și a chitanței de 50 lei (taxă care se va achita la Casieria de la subsolul Facultății de Drept), după data de 04 noiembrie 2013;
  • dosarele candidaților intră în Arhiva universității.

Înscrierea candidaților la colocviul pentru obţinerea gradului didactic I, seria 2014-2016, la Centrul de perfecționare al Universității din Craiova

  • Candidaţii care au optat pentru Universitatea din Craiova ca şi centru de perfecţionare, vor completa în perioada 04 noiembrie 2013 - 28 noiembrie 2013, la Prorectoratul Programe de Studii şi Asigurarea calității, camera 433, o cerere tip de înscriere; Cererea tip şi tematica se obţin de la Secretariat, camera 433; Programul este de luni până joi, între orele 13,00-15,00;
  • Colocviul se va desfăşura în ziua de 04.02.2014 pentru profesori (toate specializările) şi de 05.02.2014 pentru învăţători, institutori, educatoare (profesori învăţământ primar şi preşcolar). Planificarea pe săli şi orele desfăşurării colocviului vor fi afişate pe site-ul universităţii: www.ucv.ro, după data de 20.01.2014;
  • Pentru susţinerea colocviului, conform Deciziei Senatului Universităţii din Craiova, se percepe taxa de 100 lei/candidat. Această taxă se va achita la Casieria Universităţii din Craiova, Strada Libertăţii, Căminul nr. 4. Chitanţa se va prezenta comisiei, în ziua susținerii colocviului; Programul Casieriei este de luni până vineri, între orele 8,30-12,30;
  • Cei care nu completează în termenul stabilit cererea de înscriere, nu vor fi notaţi în catalogul de examen, prin urmare nu vor putea participa la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2014-2016;
  • Specializările pentru care Universitatea din Craiova are atribuții de perfecționare sunt: limba română, limba franceză, limba engleză, matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, horticultură, agricultură, istorie, filozofie, sociologie, religie, educație fizică și sport, electromecanică, electrotehnică, TCM, MU, automatică, calculatoare, electronică, finanțe, bănci, contabilitate, economie, management, învățători, institutori și educatoare.