DEFINITIVAT 2014 - ANUNȚ IMPORTANT

În atenţia candidaţilor înscrişi la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2014

     Având în vedere adresa M.E.N. nr. 34429/19.03.2014, vă aducem la cunoștință următoarele:

     La proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ – sesiunea 2014 se pot prezenta și cadrele didactice al căror contract de muncă, la data desfășurării acestei probe, este suspendat sau a încetat, cu condiția să îndeplinească cumulativ prevederile art. 6 - 11 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2013-2014, aprobată prin O.M.E.N. 5294/16.10.2013.

Validare finală la gradul definitiv 2013

În atenţia cadrelor didactice înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea iulie 2013

     Vă comunicăm că în zilele de 26 şi 27.06.2013, între orele 08.30-16.00, va avea loc verificarea finală a dosarelor personale.

     Cei care nu au adus adeverinţă cu calificativul şi vechimea calculată până la 31.08.2013 sunt obligaţi să le aducă.

În atenţia candidaţilor înscrişi la examenul naţional de definitivare în învăţământ

ANUNŢ IMPORTANT

     În perioada 7-20 iunie 2013 candidaţii înscrişi la concursul naţional de definitivare în învăţământ îşi vor completa dosarele cu următoarele documente, prevăzute în art. 6 alin. (1) lit. g) - h) din metodologie (OMECTS 6193/2012):

 • Adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului (actualizată);
 • Procesele verbale de la inspecţiile la clasă derulate în anul şcolar curent, în copie autentificată prin ştampila şi semnătura conducătorului unităţii de învăţământ în care s-a efectuat inspecţia;

     După finalizarea etapei de înscriere a candidaţilor, prevăzută de metodologie şi menţionată mai sus, va avea loc validarea finală a fişelor de către candidaţi. Candidaţii îşi vor verifica datele personale precum şi datele care le permit accesul la examen.

Modele cadru de subiecte şi bareme - DEFINITIVAT 2013

Au fost elaborate şi publicate modelele cadru de subiecte şi bareme pentru Definitivat 2013.


Subiectele şi baremele pot fi accesate pe site-ul C.N.E.E., la secţiunea SUBIECTE, categoria DEFINITIVAT, la adresa: 

http://www.subiecte2013.edu.ro/2013/definitivare/index.html

Definitivat

Anunț important

     În atenţia cadrelor didactice care au susţinut examenul naţional de definitivare în învăţământ (sesiunea iulie 2012)

     În perioada 23 – 31 august 2012, cadrele didactice care au susţinut şi au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ în sesiunea  iulie 2012, vor ridica adeverinţele de acordare a definitivării prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului de la sediul I.Ş.J. Teleorman, compartimentul perfecţionare.


Rezultate finale la examenul național de definitivare în învăţământ (după contestații)

 

 


 Rezultate la examenul național de definitivare în învăţământ (înainte de contestații)

 

 


În atenţia candidaţilor înscrişi la examenul naţional de definitivare în învăţământ

     Având în vedere Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar şi Calendarul de desfăşurare a activităţilor de perfecţionare prin definitivat, gradul didactic II şi gradul didactic I pentru anul şcolar 2011-2012,vă aducem la cunoştinţă următoarele:

  • proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ se susţine pe data de 17 iulie 2012;
  • afişarea rezultatelor – termen 23 iulie 2012;
  • înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora la centrele de evaluare în perioada  23-24 iulie 2012;
  • rezolvarea contestaţiilor – termen 25 iulie 2012;
  • afişarea rezultatelor finale – termen 26 iulie 2012;
  • centrul de examen pentru definitivat este Liceul Teoretic „Al. I. Cuza" din Alexandria, strada Carpaţi, nr. 27;
  • lucrarea scrisă se desfăşoară în centrul de examen, începând cu ora 10,00, la data prevăzută în calendar;
  • accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul orar 7,30 – 8,30, înainte de a fi deschis plicul cu subiecte;
  • accesul candidaţilor în centrul de examen este permis numai după ce un cadru didactic desemnat de preşedintele comisiei de examen şi un membru al personalului de pază verifică actele de identitate ale candidaţilor;
  • nu este permisă intrarea în sala de examen cu următoarele materiale: telefoane mobile, mijloace electronice de calcul sau de comunicare, precum şi ziare, reviste, cărţi;
  • pentru redactarea lucrărilor se foloseşte pix sau cerneală de culoare albastră; desenele/graficele se execută cu creionul negru;
  • candidaţii pot avea planuri de conturi pentru disciplina economic, administrativ, poştă.

 


ANUNŢ IMPORTANT

     În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul naţional de definitivare în învăţământ.

     În perioada 7-20 iunie 2012 candidaţii înscrişi la concursul naţional de definitivare în învăţământ îşi vor completa dosarele cu următoarele documente, prevăzute în art. 72 (1) din metodologie (OMECTS 5560/2011):

 • Procesele verbale de la inspecţiile la clasă derulate în anul şcolar respectiv, în copie autentificată prin ştampila şi semnătura conducătorului unităţii de învăţământ în care s-a efectuat inspecţia;
 • Adeverinţă din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic (actualizată);
 • Adeverinţă privind calificativul anual, obţinut în urma evaluării profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, an şcolar 2011-2012.

     După finalizarea etapei de înscriere a candidaţilor, prevăzută de metodologie şi menţionată mai sus, va avea loc validarea finală a fişelor de către candidaţi.

     Candidaţii îşi vor verifica datele personale precum şi datele care le permit accesul la examen.