DEFINITIVAT 2015 - LISTA DOSARELOR ADMISE

LISTA CADRELOR DIDACTICE ÎNSCRISE LA EXAMENUL NAȚIONAL  DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT, SESIUNEA 2015

 

DEFINITIVAT 2014 - ANUNȚ IMPORTANT

În atenţia candidaţilor înscrişi la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2014

     Având în vedere adresa M.E.N. nr. 34429/19.03.2014, vă aducem la cunoștință următoarele:

     La proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ – sesiunea 2014 se pot prezenta și cadrele didactice al căror contract de muncă, la data desfășurării acestei probe, este suspendat sau a încetat, cu condiția să îndeplinească cumulativ prevederile art. 6 - 11 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2013-2014, aprobată prin O.M.E.N. 5294/16.10.2013.

Validare finală la gradul definitiv 2013

În atenţia cadrelor didactice înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea iulie 2013

     Vă comunicăm că în zilele de 26 şi 27.06.2013, între orele 08.30-16.00, va avea loc verificarea finală a dosarelor personale.

     Cei care nu au adus adeverinţă cu calificativul şi vechimea calculată până la 31.08.2013 sunt obligaţi să le aducă.

În atenţia candidaţilor înscrişi la examenul naţional de definitivare în învăţământ

ANUNŢ IMPORTANT

     În perioada 7-20 iunie 2013 candidaţii înscrişi la concursul naţional de definitivare în învăţământ îşi vor completa dosarele cu următoarele documente, prevăzute în art. 6 alin. (1) lit. g) - h) din metodologie (OMECTS 6193/2012):

  • Adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului (actualizată);
  • Procesele verbale de la inspecţiile la clasă derulate în anul şcolar curent, în copie autentificată prin ştampila şi semnătura conducătorului unităţii de învăţământ în care s-a efectuat inspecţia;

     După finalizarea etapei de înscriere a candidaţilor, prevăzută de metodologie şi menţionată mai sus, va avea loc validarea finală a fişelor de către candidaţi. Candidaţii îşi vor verifica datele personale precum şi datele care le permit accesul la examen.

Modele cadru de subiecte şi bareme - DEFINITIVAT 2013

Au fost elaborate şi publicate modelele cadru de subiecte şi bareme pentru Definitivat 2013.


Subiectele şi baremele pot fi accesate pe site-ul C.N.E.E., la secţiunea SUBIECTE, categoria DEFINITIVAT, la adresa: 

http://www.subiecte2013.edu.ro/2013/definitivare/index.html

Mai multe articole...

  1. Definitivat