Precizări pentru Etapa a III-a de repartizare 2014

     Repartizarea candidaţilor în a III-a etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015, se va face în data de 05 septembrie 2014, de către Comisia de admitere județeană.

     La această etapă pot participa candidații din seria curentă, precum și cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2014-2015 și care, în conformitate cu art. 55, alin (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat, O.M.E.N. nr. 4925/29.08.2013 şi Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015:

  • nu s-au înscris la unitățile de învățământ liceal la care au fost repartizați;
  • nu au participat la cele două etape de admitere;
  • și-au încheiat situația școlară ulterior desfășurării etapelor de admitere.


     Înscrierea pentru această etapă se va face în perioada 01 - 04 septembrie 2014, la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, de către părintele/tutorele candidatului.
 
     Candidații trebuie să prezinte la înscriere un dosar cuprinzând următoarele acte precizate la art. 53, alin (2), din Anexa la OMECTS nr. 4802 din 31.08.2010:

  • cererea de înscriere;
  • cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată;
  • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
  • foaia matricolă pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  • fişa medicală.


     De asemenea, dosarul va conține și FIȘA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ȘCOLAR 2014-2015, semnată și ștampilată de directorul unității de învățământ absolvite, în care să fie completate datele personale ale candidatului, codul unității de învățământ, media de absolvire a claselor V-VIII, media de admitere, notele și media generală obținută la Evaluarea Națională (unde este cazul).

     REPARTIZAREA SE VA FACE PE LOCURILE RĂMASE LIBERE